تبلیغات
زیست شناسی
زیست شناسی
background-image: url('http://www.bbook.ir/themes/bbook/images/bg.png');

نام و نام خانوادگی : محمدرضا نهائی .

تاریخ تولد : 27 آبان سال 1330 .

وضعیت ازدواج : متأهل .

آدرس : تبریز، خیابان گلگشت‏،  دانشگاه علوم پزشكی ، دانشكده پزشكی، گروه آموزشی میكروب شناسی .

تلفن محل كار : 3364661(0411)  ،   فاكس : 3364661 (0411).

 

E.mail : nahaeimr@tbzmed.ac.ir

                nahaeim@yahoo.com

تحصیلات :

1354- 1350: لیسانس علوم‌آزمایشگاهی، دانشكده پزشكی، دانشگاه تبریز، ایران .

1359-1358:فوق‌لیسانس میكروب شناسی، دانشكده پزشكی، دانشگاه نیوكاسل، انگلستان .

1362- 1359: دكتری) (Ph.D. میكروب‌شناسی پزشكی، دانشكده پزشكی، دانشگاه نیوكاسل، انگلستان .

1382:فلوشیپ ( فرصت مطالعاتی) میكروب شناسی مولكولی،  دانشكده پزشكی، دانشگاه نیوكاسل، انگلستان .

اشتغال :

 

1355-1354:خدمت نظام، سرپرست آزمایشگاه ‌بیمارستان پایگاه نیروی هوایی تبریز.

1356-1355:خدمت نظام، سرپرست آزمایشگاه بیمارستان پایگاه نیروی هوایی همدان. 

1362- 1356:مربی میكروب شناسی، دانشكده پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی تبریز.

1369-1362:استادیار میكروب‌شناسی، دانشكده پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی تبریز.

1377-1369:دانشیارمیكروب شناسی، دانشكده پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی تبریز.

حال- 1377:استاد میكروبشناسی،دانشكده پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی تبریز.

  جوایز:

 

1-    مدال درجه یك فرهنگ بخاطر احراز رتبه اول لیسانس علوم آزمایشگاهی از دانشگاه تبریز در سال 1354 ( از دست وزیر علوم و آموزش عالی وقت ) .

2-   لوح تقدیر بمناسبت انتخاب بعنوان استادنمونه دانشگاه علوم پزشكی تبریزدر سال 1377 از طرف قائم مقام وزیردر استان ورئیس دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی، درمانی تبریز .  

3-   لوح تقدیربمناسبت انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكی تبریز درسال1378 ازطرف نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاهها (دانشگاه علوم پزشگی تبریز).

4-   لوح تقدیر بمناسبت انتخاب به عنوان پژوهشگرنمونه دانشكده پزشكی تبریز در سال 1378از طرف رئیس دانشگاه ومعاونت پژوهشی دانشگاه علوم  پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی تبریز.

5-   لوح تقدیر بمناسبت انتخاب  به عنوان استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكی درسال 80-1379 ازطرف سرپرست دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی،درمانی تبریز .

6-   لوح تقدیر بمناسبت روزمعلم(اردیبهشت ماه1380)به عنوان استاد نمونه علوم پایه دانشكده پزشكی تبریزازطرف انجمن اسلامی دانشجویان دانشكده پزشكی تبریز.

7-   لوح تقدیر در سومین كنگره سراسری میكروبیولوژی ایران (شهریورماه 1379)به عنوان استادنمونه میكروب شناسی از طرف كمیته علمی و اجرائی سومین كنگره سراسری میكروبیولوژی ایران- همدان .

8-   لوح تقدیر بمناسبت انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكی تبریز در سال 1384 از طرف رئیس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز.

9-   لوح تقدیر در هشتمین كنگره سراسری میكروب شناسی ایران (خرداد ماه 1385) به عنوان استاد پیش كسوت میكروب شناسی از طرف انجمن علمی میكروب شناسی ایران – اصفهان.

ثبت اختراع:

   گواهی نامه ثبت اختراع: طراحی و ساخت كیت تشخیص انتی بیوتیك در شیر.  شماره دفتر ثبت اختراع: 35077  تاریخ ثبت اختراع: 3/3/1385.

عضویت در مجامع علمی :

-  عضو جامعه میكروبشناسی انگلستان .

-  عضو انجمن میكروبشناسی ایران .

- عضو سازمان نظام پزشکی ایران.

- عضو هیات مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

كتابهای علمی:

ترجمه كتاب « روشهای آزمایشگاهی میكروب شناسی پزشكی » (400صفحه) 1366، اننشارات ذوقی تبریز .

ترجمه كتاب « اصول بیولوژیك وبالینی بیماریهای عفونی ،درمان ضد میكروبی » (131صفحه) 1367،انتشارات كروژ تبریز.

ترجمه كتاب « جمع آوری نمونه وانتقال برای بررسی میكروب شناسی » (168صفحه) 1380.انتشارات دانشگاه علوم  پزشكی تبریز

           خلاصه مقالات در مجامع علمی ( همایش ها و کنگره ها):

 

1-Nahaie, M.R., Goodfellow, M., Minnikin, D.E. Lipids in the Classification and Identification of Staphylococci . 92 nd Ordinary meeting of the Society for General Microbiology, Edinburgh, Scotland, UK, Sep 1981.

    

2- دكتر محمدرضا نهائی، علی جلالی، سولماز نیكوش. بررسی دو روش سریع برای تشخیص تولید آنزیم بتالاكتاماز  درآنتروباكتریاسه‌های مقاوم به آمپی‌سیلین ورابطه آن با MIC  ، دومین كنگره بین‌المللی پزشكی جغرافیایی شیراز- ایران- اردیبهشت1366 .

 

3-دكتر محمدرضا نهائی.توزیع پلاسمیدهای تتراسایكلین درجنس استافیلوكوكوس، دومین‌كنگرة بیماریهای‌عفونی وگرمسیزی ایران و كاربرد مناسب آنتی بیوتیك‌ها : دانشگاه علوم پزشكی اصفهان- ایران- آبان1367 .

4 - دكتر محمدرضا نهائی و دكترزهرا باقرزادگان.تهیة دیسك های آنتی‌بیوتیك‌ و بررسی ارزش‌كاربردی‌آن درمیكروب شناسی بالینی .دومین‌كنگره بیماریهای عفونی وگرمسیری ایران : دانشگاه علوم پزشكی تبریز-ایران-مهرماه1368 .

5-دكتر رضا برادران، دكتر محمدرضانهائی، دكتر شیرخانی . بررسی عفونت‌های باكتریائی در لوسمی حاد كودكان . اولین كنگره بیماریهای عفونی اطفال : دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی- ایران-مهر ماه 1369 .

 

6-صادق ابراهیم پور و دكتر محمدرضا نهائی . مطالعه پیشه وران مبتلا به بیماریهای مقاربتی باكتریال از نظر هپاتیت سرمی. اولین كنگرة بررسی مسائل بهداشتی ودرمانی منطقه : دانشگاه علوم پزشكی ارومیه- ایران- آبان ماه 1369.

7-دكتر احمد رحمتی بهرام، دكتر ابراهیم فتاحی، دكتر محمدرضا نهائی . شیوع هلیكوباكتر(كمپاپلوباكتر)پیلوری در بیماران مبتلا به بیماری پپتیك . دومین كنگره سراسری انجمن متخصصین بیماریهای داخلی جمهوری اسلامی ایران : دانشگاه علوم پزشكی شیراز- ایران- اسفند ماه 1369 .

8 -دكتر محمدرضا نهائی، آنتی بیوتیك تراپی پروفلاكتیك درجراحی . كنگرة علمی و بازآموزی جامعه جراحان ایران شاخه آذربایجان شرقی :دانشگاه علوم پزشكی تبریز- ایران- اسفند 1370 .

9-دكتر محمدرضا نهائی و دكتر فریده یونسی. مطالعه الگوی حساسیت باكتریهای ایزوله شده از عفونت‌های ادراری در مركزپزشكی امام خمینی تبریز( سالهای 67-1365) و بررسی اثرات متقابل آنتی بیوتیكها برروی تعدادی از باكتریهای ایزوله شده . چهارمین كنگره سراسری داروسازی و علوم داروئی ایران : دانشگاه علوم پزشكی تبریز- ایران-    مهرماه1371.  

10-دكتر فریبا خوانساری ، دكتر محمدرضا نهائی و دكتر علی جلالی ، بررسی بروز استرپتوكوكهای بتا همولیتیك گروه B در خانمهای باردار و نوزادانشان و بررسی رابطة آن با مننژیت و سپتی سمی در نوزادان (تبریز 71-1370) . اولین كنگره سراسری میكروبیولوژی . دانشگاه علوم پزشكی مازندران- ساریایران-آبان ماه  1371 .

11- دكتر میترا معبودی، دكتر علی جلالی، دكتر محمدرضا نهائی، دكتر صادق ابراهیم‌پورو دكترنعمت بیلان. مطالعة باكتریهای شایع مولد مننژیت در اطفال وبالغین و ارزش تست لاكتات در تشخیص مننژیت باكتریائی از مننژیت آسپتیك( تبریز، سالهای 71-1370). چهارمین كنگرة سراسری بیماریهای عفونی وگرمسیری ایران. دانشگاه علوم پزشكی تهران، ایران، مهرماه1372.

12- دكتر محمدرضا نهائی، تازه های عفونت های سیستم استخوان و عضلات ( باكتریهای پاتوژن ). كنگرة سالانه جامعه جراحان ایران . محل نمایشگاههای دائمی- ساختمان مبنا . تهران- ایران، اردیبهشت ماه 1373 .

13- دكتر محمدرضا نهائی ، دكترعلی جلالی، دكترفریبا خوانساری . مطالعه استرپتوكوكهای بتاهمولیتیك گروه B  استرپتوكوكوس آگالاكتیه در واژن خانمهای باردارو كلونیزاسیون نوزادان بوسیله این باكتری (سالهای1370 تا1372) . كنگرة سراسری و بازآموزی بیماریهای زنان ومامائی ، دانشگاه علوم پزشكی تبریز، ایران، آبان ماه1373.

14- دكتر فرح رضازاده ، دكترعلی جلالی ، دكتر محمدرضا نهائی . دكتر داوودنوری‌زاده . بررسی عوامل شایع باكتریائی عفونت ادراری‌ وتعیین فمبریة P در E.coli  مولد عفونت ادراری در اطفال تبریز. سومین كنگرة سراسری بیوشیمی و علوم آزمایشگاهی ایران- تبریز، ایران، مهرماه 1374.

15- دكتر حسین علی محمدی‌اصل، دكتر محمد رضا نهائی . دكترداوود نوری زاده. بررسی عفونت‌های شایع دستگاه ادراری در بیماران دیابتی در شهر تبریز و معرفی الگوی حساسیت باكتریهای ایزوله شده در برابر آنتی‌بیوتیك‌های روتین وتعدادی از سفالوسپورین‌های نسل سوم و كینولونهای جدید . سومین كنگره سراسری بیوشیمی و علوم آزمایشگاهی ایران . تبریز-ایران، مهرماه 1374.

16-دكتر محمدرضا نهائی، دكتر علی جلالی، دكتر‌رادمنش . بررسی اثرات ضد میكروبی سفالوسپورین های نسل سوم در درمان عفونت‌های سالمونلائی بطریقة آزمایشگاهی . سومین كنگرة سراسری بیوشیمی و علوم آزمایشگاهی ایران، تبریز- ایران، مهرماه 1374 .

17-فخرالسادات میر مهدوی، دكتر محمدرضا نهائی، دكترابراهیم فتاحی . بررسی باكتریولوژیك هلیكوباكترپیلوری در 60 نمونة بیوپسی آنترمعده بیماران دیسپپسی بدون زخم ( NUD ) در تبریز. سومین كنگره سراسری بیوشیمی و علوم آزمایشگاهی ایران ، تبریز- ایران .مهرماه 1374.

18دكترمحمدرضا نهائی . دكتر علی اخباری، دكتر محمود جاوید . طاعون . سومین كنگره سراسری بیوشیمی و علوم آزمایشگاهی ایران ، تبریز- ایران، مهرماه 1374، « پوستر» .

19- دكتر محمد رضا نهائی . اصول طبقه بندی و نام‌گذاری باكتریها .( سخنران بازآموزی) برنامة بازآموزی مدون علوم آزمایشگاهی در سومین كنگرة سراسری بیوشیمی و علوم آزمایشگاهی ایران، تبریز- ایران، مهرماه 1374 .

20- دكتر محمدرضا نهائی.آنتی‌بیوتیك‌‌ها و مقا‌‌ومت داروئی باكتریها واهمیت استاندارد بودن دیسكهای آنتی‌بیوتیك.(سخنران بازآموزی). برنامه بازآموزی مدون علوم‌آزمایشگاهی در سومین كنگره سراسری بیوشیمی وعلوم‌آزمایشگاهی ایران، تبریز- ایران، مهرماه 1374.

21-دكترعبداله شناسی،دكتر محمدرضانهائی.بررسی قطره‌های چشمی از نظراستریل بودن قبل وبعداز مصرف آنها.پنجمین كنگرة سراسری چشم پزشكی ایران . دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی تهران- ایران ، آذرماه 1374 ،     (پوستر).

22- دكتر محمدرضا نهائی، دكترعلی پورزند و دكتر نسرین ایرانی.عفونت‌های باكتریال داخل شكمی با تأكید بیشتر به باكتریهای بیهوازی واثر سفالوسپورین‌های نسل سوم ومترونیدازول بر باكتریهای ایزوله شده . دومین كنگرة سراسری میكروبیولوژی ایران . دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد- ایران، اردیبهشت 1375 .

23- دكتر ابراهیم فتاحی، دكتر محمدرضا نهائی، فخرالسادات میرمهدوی، دكتر شهلا تلقینی، دكتر مسعود پورعیسی، دكتریوسف بافنده، سعید دستگیری . بررسی عفونت هلیكوباكترپیلوری در افراد با علائم دیسپپسی در افراد بالای 10 سال . هفتمین كنگره و بازآموزی جامعه پزشكان متخصص داخلی ایران، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ایران، اردیبهشت 1375 .

24- دكتر محمدرضا نهائی، دكترنعمت بیلان، دكتر محمدعلی صراطی نوری، سعید دستگیری، دكتر پریوش خداوردیزاده قهرمانی . مطالعه شیوع استرپتوكوكهای بتاهمولیتیك گروه B  (Streptococcus agalactiae) در خانم های حامله و نوزادانشان و رابطه آن با سپتی سمی ومننژیت در بیمارستان زنان و زایمان وابسته به دانشگاه علوم پزشكی تبریز(1373تا 1375) . هفتمین كنگرة بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران، دانشگاه علوم پزشكی بابل(بابلسر) .ایران- مهرماه 1377،

25-دكتر محمدهادی وجدانی، دكتر محمد رضوی، دكترمحمدرضا نهائی، دكتر حسن جورابچی، مطالعه باكتریوری بدون علامت در خانمهای باردار و حساسیت باكتریهای جدا شده نسبت به آنتی‌بیوتیكها .هفتمین كنگرة بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران . دانشگاه علوم پزشكی بابل (بابلسر). مهرماه1377، ایران .

26-هایده مبین، دكترمحمدرضانهائی، دكتر بهروز نقیلی . بررسی بروز عفونت پسودوموناس در بخش سوختگی بیمارستان سینای تبریز، تعین الگوی حساسیت به آنتی‌بیوتیك و پیوسین‌تایپینگ سویه‌های جدا شده(سال 1374) . هفتمین كنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران . دانشگاه علوم پزشكی بابل (بابلسر)، ایران، مهرماه 1377.

27- دكتر محمدرضا نهائی . تازه های تكنیكی و عملی در تشخیص آزمایشگاهی عفونت‌های مجاری ادراری و تناسلی . برنامه معادل مدون علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی بهداشتی تبریز- ایران، خرداد 1378.

28- دكتر مجید خسروشاهی، دكتر محمدرضا نهائی، دكتر غلامعلی حامد برقی، دكتروحید عبدل زاده . بررسی عفونت ادراری بدون علامت در افراد سالمند آسایشگاه (تبریز) . دهمین كنگرة سالانه جامعه پزشكان متخصص داخلی ایران . تهران .جامعه پزشكان متخصص داخلی ایران، اردیبهشت 1378 .

29- دكتر حسن ارگانی، دكتر بهنام غفارزاده، دكترعلی اكبر ابوالفتحی، دكتر نسرین راهساز، دكتر گلشید اجلالی،                   دکتر لیلا ابراهیمی، دكتر محمدرضانهائی، دكتر سیدكاظم مداین،دكتر مجید اسماعیلی، دكتر غلامحسینی.اثر آب معدنی كندوان درپیشگیری  ودرمان سنگهای ادراری . ششمین  كنگرةنفرولوژی، دیالیز  وپیوند كلیه ایران . انجمن  نفرولوژی ایران.تهران ، اسفندماه 1378  .

 

30-دكتر مجید مرتضوی خسروشاهی، دكتر غلامعلی حامدبرقی، دكتر محمدرضا نهائی، دكتروحیدعبدل‌زاده، بررسی عفونت ادراری بدون علائم بالینی در سالمندان آسایشگاه . ششمین كنگرة نفرولوژی، دیالیزوپیوند كلیه ایران . انجمن نفرولوژی ایران ؛تهران  . اسفند ماه 1378 .

31- فخرالسادات میرمهدوی، دكتر محمدرضا نهائی، دكتر ابراهیم فتاحی  . مطالعة باكتریولوژیك هلیكوباكترپیلوری در نمونه‌های بیوپسی 194 بیمار مبتلا به زخم معده و حساسیت باكتریهای جدا شده در مقابل مترونیدازول . سومین كنگرة سراسری میكروبیولوژی ایران . دانشگاه علوم پزشكی همدان،ایران،  شهریور ماه 1379.

32- دكتر محمدرضا نهائی، دكترمحسن سعیدی فرد، دكتراحمد رحمتی، دكتر علی ذوالفقاری، نقش فیمبریة حساس و مقاوم به مانوز و تولید همولیزین در اشریشیا‌كلی در عفونت‌های ادراری . سومین كنگرة سراسری میكروبیولوژی ایران . دانشگاه علوم پزشكی همدان، ایران، شهریورماه 1379.

33- طاهره پیرزاده، دكترمحمدرضا نهائی . مطالعه باكتریولوژیك 8775 مورد شیشة كشت خون ااخذ شده از 3945 بیمار در مركز آموزشی و درمانی امام خمینی تبریز در سالهای 77-1374 و اثر حضور آنتی‌بیوتیك‌ها در رشد باكتریها در شیشه‌ های كشت خون . سومین كنگرة سراسری میكروبیولوژی ایران . دانشگاه علوم پزشكی همدان، ایران، شهریور 1379، ( پوستر ).

34- دكتر حسین علی محمدی، دكترمحمدرضا نهائی . بررسی عفونت ادراری در تعدادی از بیماران دیابتیك در شهر تبریز و مقایسة الگوی باكتریال با بیماران غیر دیابتیك . سومین كنگرة سراسری میكروبیولوژی ایران . دانشگاه علوم پزشكی  همدان، ایران، شهریور1379، ( پوستر).

35-مهرانگیز رجائی ‌اسكویی، دكترمحمدرضا نهائی، دكترامیر سعید حسینی . بررسی عفونت‌های ادراری و ازتباط آن با secretor و Non -secretor بودن در دختران 9-2 ساله . سومین كنگرة سراسری میكروبیولوژی ایران . دانشگاه علوم پزشكی همدان، ایران، شهریور ماه 1379 ، (پوستر) .

36-طاهره پیرزاده، دكتر محمدرضا نهائی . تعیین حساسیت باكتریهای جدا شده از كشت‌های خون در برابر آنتی‌بیوتیك‌ها در مركز آموزشی و درمانی امام خمینی تبریز در سالهای 1374 تا 1377 . چهارمین كنگرة میكروب‌شناسی ایران .دانشگاه شاهد .تهران، ایران، آبان ماه 1380، (پوستر) .

37 -دكترشهلا تلقینی، دكترمحمدرضا نهائی، منیژه مقدس، دكتر ابوالفضل قربانی . حساسیت استافیلوكوك اپیدرمیدس به كلر هگزیدین . چهارمین كنگرة میكروب‌شناسی ایران، دانشگاه شاهد تهران ، ایران، آبان ماه 1380، (پوستر) .

38- فخرالسادات میر مهدوی، دكترمحمدرضا نهائی . بررسی تیپ‌های سرولوژیك  سالمونلاهای جدا شدهاز نمونه‌های بالینی و اثرات ضد میكروبی سفالوسپورین های نسل سوم و مقایسة آن با داروهای رایج و مصرفی در درمان به طریقه آزمایشگاهی . دهمین كنگرة بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران،تهران، ایران . دی‌ ماه 1380.

39- فخرالسادات میرمهدوی، دكترمحمدرضا نهائی . مطالعه عفونت بیمارستانی باكتریائی زخمهای بعداز عمل جراحی در بیماران بستری در بخش‌های جراحی مراكز درمانی شهر تبریز. یازدهمین كنگرة بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران، تهران- ایران،  اسفندماه 1381.

40- فریبا لاهورپور، دكترمحمدرضا نهائی، دكتر منوچهر رشیدیان، دكترسیدهادی ملجانی. مطالعةلكوسیت های     واردشده در عفونت دستگاه ادراری بااستفاده از رنگ آمیزی حیاتی و فلوسیتومتری. یازدهمین كنگرةبیماریهای عفونی وگرمسیری ایران، تهران- ایران، اسفندماه 1381.

41. Naghili B, Varshovchi M, Hasani A, Nahaei MR. Emergence of drug resistance in pathogens isolated in a teaching hospital . 3rd Balkon Conference of Microbiology, Istanbul, Turkey, Sept. 4 - 6, 2003.
42. Hasani A, Naghili B , Varshovchi M , Nahaei MR . Prevalence and susceptibility profile of uropathogens in urinary tract infection. 3rd Balkan Conference of Microbiology, Istanbul, Turkey, Sept . 4 - 6, 2003.
43- دكتر محمدرضا نهائی، ناهیده قندچیلر ، فخرالسادات میر مهدوی . بررسی عفونت های میكروبی دستگاه ژنیتال در خانمها و آقایان با تأكید بیشتر به مایكوپلاسما و اوره آ پلاسما . دوازدهمین كنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران ، تهران - ایران ، بهمن 1382 .
44- فخرالسادات میر مهدوی ، دكتر محمدرضا نهائی . بررسی استرپتوكوكهای بتاهمولیتیك گروه A در فارانژیت های ناشی از این باكتری در كودكان . دوازدهمین كنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران ، تهران - ایران ، بهمن 1382 ( پوستر ) . 
45- جاوید صادقی ، دكتر محمد رضا نهائی ، دكتر محمد اصغر زاده . الگوی پلاسمیدی اشریشیا كلی های جداشده از عفونت های دستگاه ادراری در بیماران بستری و سرپائی در مركز آموزشی و درمانی امام خمینی تبریز . ششمین كنگره سراسری میكروب شناسی ایران ، تهران - ایران ، بهمن 1382 .  
46- دكتر محمد رضا نهائی ، محمد اكبری دیباور . مقایسه حساسیت به آنتی بیوتیك در سویه های اشریشیا كلی جداشده از عفونت های ادراری بیماران سرپائی و بستری در شهر تبریز . ششمین كنگره سراسری میكروب شناسی ایران ، تهران - ایران ، بهمن 1382 . 
47- علیرضا جهانتابی ، دكتر محمد اصغرزاده ، دكتر عبدالناصر رفیع ، دكتر محمدرضا نهائی ، كارن شهبابیان ، سیروس امینی ، شاهرخ فرشباف آقائی . تعیین سویه های مقاوم به اتامبوتول در مایكو باكتریوم توبر كلوزیس به روش MAS - PCR  با هدف قرار دادن موتاسیون ها در كدون embB306 . ششمین كنگره سراسری میكروب شناسی ایران ، تهران - ایران ، بهمن 1382 .
48- دكتر محمد رضا نهائی . تضمین كیفیت در آزمایشگاه باكتری شناسی . كارگاه كشوری آزمایشگاهی بیماریهای انگلی و روده ای . دانشگاه علوم پزشكی تبریز ، ایران ، مرداد1383.

49- دكتر محمد اصغر زاده ، دكتر محمد رضا نهائی ، دكتر عبدالناصر رفیع ، علیرضا جهانتابی ، كارن شهبابیان . شناسایی سویه های مقاوم به ایزونیازید مایكوباكتریوم توبركلوزیس به روش PCR  . نهمین همایش علوم داروئی ایران ، تبریز- ایران ، شهریور 1383 .

50- صابر یوسفی ، دکتر محمد رضا نهائی ، بیتا زارعی کار ، اسداله صمدیان ، سام صیدی ، تورج میاندوآبی ، مطالعه باکتریولوژیک مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی سل استان آذربایجان غربی . هفتمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران ، سمنان –  ایران ، بهمن 1383 .

51- جاوید صادقی ، دکتر محمد رضا نهائی ، دکتر محمد اصغرزاده . مقایسه دو روش الکتروفورز دو بعدی و برش آنزیمی در شناسایی باندهای open circular  ،  linear و  supercoil  در الکتروفورزپلاسمید های باکتریائی . هفتمین کنگره سراسری میکروب شناسی  ایران ، سمنان – ایران ، بهمن 1383.

52- دکتر آلکا حسنی ، هایده مبین ، دکتر محمدرضا نهائی ، دکتر بهروز نقیلی ، دکتر مجتبی ورشوچی ، ناهید بیگلی ، لیلی دهقانی و دکتر اکبر حسنی . سودومونا ائروجینوزا در بیماران بستری در بخش سوختگی : تجربه 9 ساله در بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز . هفتمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران ، سمنان – ایران ، بهمن 1383 .

53- خسرواخگرپور ، دکتر محمد رضا نهائی . شیوع و الگوی حساسیت به آنتی بیوتیک سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم و حساس به متی سیلین در شهر تبریز . هفتمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران ، سمنان–ایران ، بهمن 1383 .

54- محمدرضا نهائی ، صابر یوسفی ، یعقوب شریفی ، بیتا زارعی کار ، حساسیت سویه های اشریشیاکلی ایزوله شده از عفونتهای ادراری بیماران بستری و سرپائی به انتی بیوتیکهای رایج . هفتمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران ، سمنان – ایران ، بهمن 1383.

55- دکتر محمد رضا نهائی ، محمد اکبری دیباور ، ناهید قندچیلر . الگوی حساسیت به انتی بیوتیک در استافیلوکوکوس اورئوسهای جداشده از نمونه های بیماران سرپایی در شهر تبریز . هفتمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران ، سمنان – ایران . بهمن 1383 .

56- صابر یوسفی ، دکتر محمدرضا نهائی ، یعقوب شریفی ، بیتا زارعی کار . جداسازی و تعیین الگوی مقاومت داروئی باکتریهای ایجادکننده عفونتهای ادراری . هفتمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران ، سمنان – ایران ، بهمن 1383 .

57- نگار تقوی پوریان آذر ، دکتر محمد رضا نهائی . استفاده از باکتریهای تصفیه پساب واحدهای تولیدکننده مواد شوینده بر اساس آلکیل بنزن سولفونات خطی ( LABS    ) . هفتمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران ، سمنان – ایران ، بهمن 1383.

58. Lahoorpour F, Nahaei MR. Study of mobilized leukocytes in urinary tract. First International Congress on Immunodeficiency Disorders.  Tehran, Iran, 28 February -2 March 2005.

59- دكتر عبدالحسن كاظمی، دكتر محمدرضا نهائی، دكتر عبدالناصر رفیع، دكتر محمدتقی اخی، محمدحسین سروش، جاوید صادقی. پردازش بیوانفورماتیك اطلاعات مولكولی. اولین همایش میكرب شناسی  مولكولی، شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار، ایران، خرداد 1384.

60- صابر یوسفی، دكتر محمدرضا نهائی، دكتر محمدتقی اخی، دكتر خلیل انصارین، بیتا زرعی كار، دكتر محمد اصغرزاده. تعیین تنوع مولكولی مایكوباكتریوم توبركلوزیس های ایزوله شده در شهرستان ارومیه با استفاده از قطعه ژنی IS6110. دومین كنگره بین المللی بیماریهای ریوی، مراقبت های ویژه و سل، تهران، ایران، آبان ماه 1384.

61- صابر یوسفی، دكتر محمدرضا نهائی، دكتر محمدتقی اخی، بیتا زرعی كار، دكتر محمد اصغرزاده. تشخیص مایكوباكتریوم توبركلوزیس با استفاده از روش .PCR دومین كنگره بین المللی بیماری های ریوی ، مراقبت های ویژه و سل ، تهران، ایران، آبان ماه 1384.

62- نگار تقوی پوریان آذر، دكتر محمدرضا نهائی. مقایسه دو باكتری سودوموناس و ائروموناس در توانایی تجزیه آلكیل بنزن سولفونات خطی(LABS) موجود در دترجنت ها. هشتمین همایش ملی بهداشت محیط. تهران، ایران، آبان ماه 1384.

63- رحمان رادمهر، دكتر سیدرضا مودب، دكتر عبدالناصر رفیع، دكتر محمدرضا نهائی، دكتر حسن حیدر نژادو دكتر خلیل انصارین. مقاومت دارویی سویه های مایكوباكتریوم توبركلوزیس و مایكوباكتریوم های غیر توبركلوزی نسبت به داروهای رده اول. چهاردهمین كنگره بیماریهای عقونی و گرمسیری ایران، تهران، ایران، آذر ماه 1384.

64- دكتر محمدرضا نهائی. عفونت های بیمارستانی ناشی از باكتری های گرم مثبت، سمینار عفونت های بیمارستانی. دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، بوشهر، ایران، دی ماه 1384.  

65. M.R.Nahaei. Antimicrobial resistance surveillance. Work shop of Drug Resistance. The 8th  Iranian National Congress of Microbiology.  23 – 25 May 2006, Isfahan, Iran.  

66- دكتر محمدرضا نهائی، رضا بهلولی خیاوی، جاوید صادقی، دكتر محمد اصغرزاده، دكتر آلكا حسنی، محمد اكبری دیباور. الگوی مقاومت انتی بیوتیكی و پلاسمیدی سویه های سودوموناس ائروجینوزای  جدا شده از عقونت های بیماران بستری. هشتمین كنگره سراسری میكروب شناسی ایران، اصفهان، ایران، خرداد ماه 1385.

67- تاج الدین اكبر زاده خیاوی، دكتر محمدرضا نهائی، دكتر احمد رحمتی، دكتر محمد اصغر زاده، جاوید صادقی. تعیین الگوی پلاسمیدی و مقاومت انتی بیوتیكی استافیلوكوكوس اورئوس جدا شده از ناقلین بینی در بیماران دیالیزی مركز آموزشی و درمانی امام خمینی تبریز. هشتمین كنگره سراسری میكروب شناسی ایران، اصفهان، ایران، خرداد ماه 1385.

68- مجتبی نیك بخت، دكتر محمدرضا نهائی، دكتر محمدتقی اخی، دكتر محمد اصغر زاده، دكتر سولماز نیكوش. مقایسه روش های مختلف ( دیسك آگار دیفیوژن، اگزاسیلین آگار و PCR) در شناسایی سویه های استافیلوكوكوس اورئوس مقاوم به متی سیلین. هشتمین كنگره سراسری میكروب شناسی ایران، اصفهان، ایران، خرداد ماه 1385.

69- دكتر محمد اصغر زاده، صابر یوسفی، دكتر محمدرضا نهائی، دكتر محمد تقی اخی، دكتر خلیل انصارین، بیتا زرعی  كار، كارن شهبابیان. اپیدمیولوژی مولكولی سویه های مایكوباكتریوم توبركلوزیس ایزوله شده از بیماران مبتلا به سل در استانهای آذریاسجان شرقی و غربی. هشتمین كنگره سراسری میكروب شناسی ایران، اصفهان، ایران، خرداد ماه 1385.

70. Sharifi Y, Nahaei MR, Asgarzadeh M and Fatahi E. Helicobacter pylori vacA genotype and its relationship to the associated diseases. 6th Helicobacter pylori Sminar, HPS-6. 15 June 2006, Tehran, Iran.

 71-  دكتر محمدرضا نهائی، یعقوب شریفی، دكتر ابراهیم فتاحی. شناسایی هلیكوباكتر پیلوری با یك نمونه بیوپسی معده با استفاده از تست اوره آز و كشت میكروارگانیسم. ششمین سمینار هلیكوباكتر پیلوری  .(HPS-6)دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران، خرداد ماه 1385.

72. Nahaei Mohammad Reza, Nahaei Mehrnaz. Resistance of Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis against chlorhexidine. 10th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference (IPSC 2006), Tehran, Iran, 21-24 August 2006.

73- دكتر هایده مبین، دكتر محمدرضا نهائی، دكتر نور امیر مظفری، دكتر سیدرضا مودب،. دكتر رمضانعلی خاوری نژاد، شفیقه مونسی و گلی انگوتی. انتی بیوتایپ سویه های كلبسیلا پنمونیه جدا شده از بخش مراثبت ویژه بیمارستان های تبریز و مطالعه مولكولی گروه CTX-M آنزیم های بتالاكتاماز طیف گسترده (ESBLs). پانزدهمین كنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران، تهران، ایران، آذر ماه 1385.

74-  دكتر محمدرضا نهائی. روشهای تشخیص آزمایشگاهی برای شناسایی استافیلوكوكوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین (MRSA) و وانكومایسین (VRSA, VISA, hVISA). همایش آزمایشگاه و بالین (آزمایشگاه و طب داخلی). جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران، تهران، ایران، دی ماه 1385.

75. Haedeh Mobaiyen, Mohammad Reza Nahaei, Nour Amirmozafari, Seid Reza Moadab, Shafigeh Monesi, Goli Angouti. Anti biotype and molecular study of CTX-M type extended – spectrum beta lactamases (ESBLs) of Klebsiella pneumoniae strains isolated from intensive care units in Tabriz hospitals. 6th International Symposium on Antimicrobial Agents and Resistance (ISAAR), Raffles City Convention Center,  Singapore, March  7-9, 2007.

76. Rashidian M, Nahaei MR, Lahoorpour F. Bacteriologic tests in diagnosis of urinary tract infection sites. 1st Iranian Congress of Clinical Microbiology, Shiraz, Iran, 8-10 May 2007.

77. Haedeh Mobaiyen, Mohammad Reza Nahaei, Nour Amirmozafari, Seyed Reza Moaddab, Farzaneh Hoseini, Roshanak Biatmako, Farzaneh Soleimanian. First report of CTX-M type beta-lactamase producing clinical Escherichia coli isolates from intensive care units in Tabriz hospitals.

                                                        1st Iranian Congress of Clinical Microbiology, Shiraz, Iran, 8-10 May 2007.

78. Mohammad Reza Nahaei, Yaghoub Sharifi, Mohammad Asgharzadeh, Mohammad Taghi Akhi. Study of Helicobacter pylori strains isolated from patients with dyspeptic disorders in Tabriz. 7th Helicobacter pylori Seminar, HPS 2007, Tehran, Iran, 21 June 2007.

79-صابر یوسفی، دکتر محمدرضا نهائی، دکتر محمد اصغرزاده، دکتر محمدتقی اخی، دکتر خلیل انصارین، بیتا زرعی کار. مطالعه ریسک فاکتور های ابتلا به سل در استان های آذربایجان شرقی و غربی. هیجدهمین کنگره سراسری سل، سنندج، ایران، مهرماه 1386.

80. Farzaneh Lotfipour, Mohammad Reza Nahaei, Mortaza Milani, Vahid Javaherzadeh, Amin Omrani and Navid Attar. Antibacterial activity of certain disinfectants on some hospital isolates in Iran. Congruence of Pharmaceutical Sciences, Practice and Research (Asian Association of Schools of Pharmacy "AASP" 2007 Conference- Philippines), Makati City, Philippines, 25-28 October 2007.

81- دکتر هایده مبین، دکتر محمدرضا نهائی، دکتر نور امیر مظفری، جعفر اسدی. بررسی شیوع عفونت باکتریایی در بخش مرافبت های ویژه بیمارستان های شهر تبریز و مقاومت دارویی باکتری های جدا شده. شانزدهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران، تهران، ایران، آذر ماه 1386.

82- سعید شجاع، دکتر محمدرضا نهائی، دکتر محمد آهنگرزاده رضایی، دکتر صفر فرج نیا، دکتر سولماز نیکوش. بررسی ارزش روش اگزاسیلین اسکرینینگ با رقتهای مختلف برای سویه های بالینی استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس. اولین کنگره بین المللی و ششمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، تهران ، ایران، بهمن ماه 1386.

83- دکتر محمدرضا نهائی. روش های غربالگری استافیلوکوک های کواگولاز مثبت و منفی مقاوم به متی سیلین و وانکومایسین و تشخیص قطعی و مولکولی آنها ( سخنرانی جامع). نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران، کرمان، ایران، اسفند ماه 1386.

84- دکتر محمدرضا نهائی، یعقوب شریفی، دکتر محمد اصغرزاده، دکتر محمدتقی اخی، مهرناز نهائی، دکتر ابراهیم فتاحی. ژنوتایپ های cagA و vacA هلیکوباکتر پیلوری و ارتباط آن با بیماری زخم پپتیک و دیس پپسی بدون زخم. نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران، کرمان، ایران، اسفند ماه 1386.

85- صابر یوسفی، دکتر محمدرضا نهائی، دکتر محمد اصغرزاده، دکتر محمدتقی اخی،دکتر خلیل انصارین، بیتا زرعی کار. مطالعه ریسک فاکتور های ابتلا به سل در استان های آذربایجان شرقی و غربی. نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران، کرمان، ایران، اسفند ماه 1386. (پوستر).

86- مجتبی نیک بخت، دکتر محمدرضا نهائی، دکتر محمدتقی اخی، دکتر محمد اصغرزاده، دکتر سولماز نیکوش. آنالیز مولکولی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین ایزوله شده از بیماران و پرسنل بیمارستان های امام خمینی و کودکان در تبریز با روش APD-PCR. نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران، کرمان، ایران، اسفند ماه 1386. (پوستر).

87- مهرانگیز رجایی اسکویی، دکتر محمدرضا نهائی. بررسی عفونت های ادراری و ارتباط آن با حالت ترشحی و غیر ترشحی در دختران 9-2 ساله ساکن تبریز. نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران، کرمان، ایران، اسفند ماه1386. (پوستر).

88- یعقوب شریفی، دکتر محمدرضا نهائی، دکتر محمد اصغرزاده، دکتر محمدتقی اخی. بررسی تنوع مولکولی سویه های هلیکوباکتر پیلوری بوسیله ژن glmM  در نمونه های بیوپسی بوسیله FLP-PCR. نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران، کرمان، ایران، اسفند ماه 1386.  (پوستر).

89- دکتر محمدرضا نهائی، جاوید صادقی، محمد اکبری دیباور، دکتر سولماز نیکوش. بررسی و تعیین درصد میکروارگانیسم های بیماریزای روده ای جدا شده از بیماران مبتلا به اسهال حاد در بیمارستان های شهر تبریز. نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران، کرمان، ایران، اسفند ماه 1386.  (پوستر).

90-  سعید شجاع، دکتر محمدرضا نهائی، دکتر صفر فرج نیا، دکتر محمد آهنگرزاده رضایی، دکتر سولماز نیکوش. ارزیابی دیسک سفوکسیتین و اگزاسیلین در تشخیص سویه های استفیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین(MRSA) و مقایسه آنها با نتایج PCR. نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران، کرمان، ایران، اسفند ماه 1386.  (پوستر).

91- آرمیتا مهدوی، دکتر محمدرضا نهائی، دکتر محمد تقی اخی، محمد اکبری دیباور. الگوی مقاومت انتی بیوتیکی سویه های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری افراد بستری در بخش های مراقبت ویژه و بیماران سرپایی در مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی تبریز. نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران، کرمان، ایران، اسفند ماه 1386.   (پوستر).

92- مجتبی نیک بخت، دکتر محمدرضا نهائی، دکتر محمدتقی اخی، دکتر محمد اصغرزاده، دکتر سولماز نیکوش. فراوانی ناقلین بینی با استافیلوکوکوس اورئوس در پرسنل درمانی و بیماران بستری و الگوی مقاومت انتی بیوتیکی سویه های ایزوله شده از بینی و نمونه های بالینی در تبریز. نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران، کرمان، ایران، اسفند ماه 1386.  (پوستر).

93- مهدی خلخالی، علی علیزاده خسروشاهی، دکتر محمدرضا نهائی، دکتر سید رضا مودب، عباس فرهادی، احد اباذری، هادی مقدم، سمیه محمود علیلو. بررسی شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری در افراد مراجعه کننده به بیمارستان های 29 بهمن و عالی نسب طی سال های 86-84 در استان آذربایجان شرقی.  نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران، کرمان، ایران، اسفند ماه 1386.  (پوستر).

94- دکتر هایده مبین، دکتر محمدرضا نهائی، دکتر نور امیر مظفری، محمدحسین سروش برحقی، ناجیه بیگ گلی. مقاومت دارویی در سویه های Pseudomonas aeruginosa  و Acenetobacter baumannii جدا شده از بخش های مراقبت ویژه در بیمارستان های شهر تبریز. نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران، کرمان، ایران، اسفند ماه 1386.  (پوستر).

95- سعید شجاع، دکتر محمدرضا نهائی، دکتر صفر فرج نیا، دکتر محمد آهنگرزاده رضایی، دکتر سولماز نیکوش. الگوی مقاومت انتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس جدا شده از کشت خون کودکان و نوزادان در بیمارستان کودکان تبریز.  نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران، کرمان، ایران، اسفند ماه 1386.  (پوستر).

96-علی علیزاده خسروشاهی، دکتر محمدرضا نهائی، دکتر سید رضا مودب، مهرانگیز رجایی اسکویی، مهدی خلخالی، عباس فرهادی، شیوا یوسفی، سمیه محمود علیلو. میزان موارد سل ریوی و خارج ریوی بر اساس تشخیص آزمایشگاهی در افراد مراجعه کننده به مرکز سل و بیماری های ریوی تبریز. نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران، کرمان، ایران، اسفند ماه 1386.  (پوستر).

97- سعید شجاع، دکتر محمدرضا نهائی، محمد اکبری دیباور. شناسایی مقاومت القایی کلیندامایسین در ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس با استفاده از تست D. دومین همایش آزمایشگاه و بالین، تهران، ایران، اردیبهشت ماه 1387.

98- سعید شجاع، دکتر محمدرضا نهائی، دکتر محمد آهنگرزاده رضایی، سولماز نیکوش، محمد اکبری دیباور. اهمیت سفوکسیتین دیسک دیفیوژن در شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین. دومین همایش آزمایشگاه و بالین، تهران، ایران، اردیبهشت ماه 1387.

99. Dr. Alka Hassani, Dr. Mohammad Reza Nahaei, Dr. Ehsan Binesh, Dr. Mohammad Ahangarzadeh Rezaee, Dr. Akbar Hassani. Antibiotic resistancr in Staphylococcus aureus and its relevance in therapy. 2nd Laboratory & Medicine Congress, 13-16 May 2008, Tehran, Iran.

100- سعید شجاع، دکتر محمدرضا نهائی، دکتر صفر فرج نیا، دکتر محمد آهنگرزاده رضایی. مقایسه تست های فنوتیپی و مولکولی در تشخیص سویه های مقاوم به متی سیلین استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و شناسایی بهترین روش. دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور. مشهد، ایران، خرداد ماه 1387.

خرید شارژ

ابزار وبمستر

عکس

تفریح و سرگرمی

دانلود

قالب وبلاگ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا